Mệt mỏi khi phải trực đêm mà còn bị bác sĩ nam quấy rối tình dục