Đang học nhóm thì thằng bạn thân nó đòi nghịch cái ấy Hikaru Ayami